Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „rozporządzenie RODO") informujemy, że administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Barbara Kardynia z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 85 lok. 14, 02-001 Warszawa. Kontakt: tel. 721 163 163, adres e-mail: kancelaria|kardynia.pl| rel="noreferrer"|kancelaria|kardynia.pl (dalej: Administrator" lub „ Kancelaria").

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia RODO, to jest w celu zawarcia oraz realizacji umowy świadczenia usług prawnych i pomocy prawnej lub udzielania porad prawnych;
  • art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, to jest w celu prowadzenia przez Administratora działalności sprawozdzawczo-finansowej, będącej jego obowiązkiem prawnym.art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia RODO, to jest prowadzenia bieżącej komunikacji, zachowania bezpieczeństwa informacji dochodzenia, ustalania i obrony roszczeń oraz w celu realizacji pozostałych prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Kancelaria co do zasady nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Kancelaria zastrzega sobie jednak prawo do zlecania wykonania określonych usług lub zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W przypadku takiego zlecenia, dane są przekazywane do państwa trzeciego, o stwierdzonym odpowiednim stopniu ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej. Mogą Państwo zażądać dalszych informacji, w tym także kopii odpowiednich zabezpieczeń, a także zwrócić się do Administratora z wnioskiem o ich sprostowanie, przeniesienie lub usunięcie. 

Administrator oświadcza, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane celem podejmowania automatycznych decyzji (w tym także profilowania), które wywoływać mogłyby skutki prawne lub mogły mieć na Państwa istotny wpływ.

Państwa dane osobowe mogą być odbierane przez podmioty świadczące na rzecz Kancelarii usługi oraz podwykonawców Kancelarii, na podstawie umowy oraz w celu i zakresie niezbędnym, w szczególności dane takie otrzymywać mogą:

  • podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i organy państwowe
  • adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne współpracujące z Kancelarią, samodzielnie decydujący o sposobach i celach przetwarzania danych,
  • podmioty świadczące usługi księgowe, księgowo-finansowe, płatnicze, audytorskie i kontrolne, pocztowe, kurierskie, informatyczne, technologiczne, niszczenia dokumentów, drukarskie oraz czynności windykacyjne

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych uzależniony jest od będącej podstawą ich przetwarzania podstawy prawnej:

  1. dla wykonania umowy lub umów – do momentu rozwiązania bądź wygaśnięcia;
  2. dla ustalenia roszczeń, obrony przed nimi lub dochodzenia ich – do momentu ich przedawnienia lub wniesienia sprzeciwu;
  3. dla wypełnienia obowiązków prawnych Kancelarii – do momentu wygaśnięcia obowiązków.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu, o określonym w punkcie 1), obowiązek podania danych stanowi wymóg ustawowy. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach określonych w punktach 2) i 3), obowiązek podania danych stanowi wymóg umowny.

We wszystkich powyższych celach podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest niezbędne do zawarcia umowy z Kancelarią oraz jej zrealizowania.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych, sprostowania ich, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia danych osobowych, a także cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) rozporządzenia RODO lub art. 6 ust. 2 lit. a) rozporządzenia RODO, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

+48 692 922 912
kancelaria|kardynia.pl| |kancelaria|kardynia.pl